2-G [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

2-G [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

 • Gói: 2-G
 • Mô tả: Website Tĩnh Đơn Giản
 • Nội dung gói:
  01 trang chủ
  01 trang giới thiệu
  01 trang dịch vụ
  10 trang mô tả nội dung từng dịch vụ
  01 trang liên hệ offline
  Thống kê

Giành cho khách hàng đã có sẳn: Hosting + Domain. Gói này chúng tôi chỉ thiết kế giao diện website và gửi dữ liệu cho quý khách tự cấu hình./

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào. Đã bao gồm phí giao file code.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>